ដោយហេតុថា៖

១)កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលបានកំណត់ក្នុងសៀវភៅស្ដង់ដារសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការកើនឡើងនៃ ផលិតម្ម ការប្រើប្រាស់ទំនិញ និង សេវាកម្ម។

២)កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅពេលមានការកើនឡើងនៃផលិតផលគុណនឹងចំនួនប្រជាជន និង ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស ម្នាក់ៗ។

៣)សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករីកចម្រើនទាំងមូលត្រូវបាន រួមបញ្ចូលទាំងវិស័យ កសិកម្មរ៉ែ ផលិតកម្ម និង សេវាកម្ម ដែលទាមទារនូវធាតុចូលរូបវន្តនិងផលិតកាកសំណល់។

៤)កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅតែងតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយការកើនឡើងនូវផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP) ឬផលិតផលជាតិសរុប (GNP)។

៥)កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាគោលដៅចំបងរបស់សង្គមនិងរដ្ឋាភិបាល។

៦)ផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើងនៃរូបវិទ្យានិងបរិស្ថានវិទ្យា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅមានកម្រិត នៅឡើយ។

៧)មានភស្តុតាជាច្រើនដែល បង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជះឥទ្ធិពល អវិជ្ជមានដល់សុខុមាលភាពអេកូឡូស៊ីនិងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង…

ដូច្នេះយើងប្រកាន់ជំហរថា៖

១)មានទំនាស់ជាមូលដ្ឋានរវាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបរិស្ថាន។ឧទាហរណ៍ ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះខ្យល់និងទឹកស្អាតនិង ស្ថេរភាពបរិយាកាស។

២)មានទំនាស់ជាមូលដ្ឋានរវាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីដែលគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្ស។ ឧទាហរណ៍ ការបំពុល ការខូចរលួយ បទបញ្ជាអាកាសធាតុ។

៣)វឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន ចំពោះ អេកូឡូស៊ី និងសេដ្ឋកិច្ច ជាច្រើន ហើយ មិនអាចពឹងផ្អែកលើ ការផ្សះផ្សារវាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាព អេកូឡូស៊ី និង សេដ្ឋកិច្ចបានឡើយ។

៤)កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានវាស់វែងដោយការកើនឡើង(GDP)។វាគឺជាគោលដៅដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ និងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាពិសេសនៅក្នុ ងប្រទេសអ្នកមាន ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរ។

៥)សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមានស្ថិរភាពនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផលិតផលមានស្ថេរភាពនិងប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចនៃចំនួនប្រជាជននិងការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។វាគឺជាជម្រើសដែលអាចឋិតឋេរបានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនហើយបានក្លាយជាគោលដៅសមស្របជាងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធំនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ។

៦)និរន្តរភាពយូរអង្វែងនៃសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពតម្រូវឱ្យមានការបង្កើតរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំតូចល្មមដើម្បីចៀសវាងការបំពានសមត្ថភាពអេកូឡូស៊ីនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានថយចុះក្នុងកំឡុង ពេលមានការរំពឹងទុកឬការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនបាន រំពឹងទុកដូចជាភាពរាំង ស្ងួតនិងកង្វះថាមពលជាដើម។ ៧)សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមានស្ថិរភាពមិនរារាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលជាដំណើរការប្រកបដោយគុណ

ភាពប្រកបដោយថាមពលដែលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នាអាចត្រូវបានប្រើនិងភាពលេចធ្លោទាក់
ទងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាចវិវត្ត។

៨)នៅពេលបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋឱ្យមានស្ថេរភាពវាគួរតែមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ប្រទេសអ្នកមានក្នុងការជួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីគោលដៅនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅគោលដៅនៃស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋដោយចាប់ផ្តើមពីប្រទេសទាំងនោះដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបានកម្រិតខ្ពស់នៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។

៩)សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាច្រើនដែលមានភាពក្រីក្រ ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់របស់ មនុស្សម្នាក់ៗ នៅតែជាគោលដៅសមស្រប។

តើCASSE ផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងពេលវេលាដែរឬទេ?

គោលជំហររបស់ CASSE អាចរកបានសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាតាម ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែឧសភាឆ្នាំ២០០៤។ ទោះបីជាវាត្រូវបានគេរចនាឡើងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាសកលក៏ដោយក៏វាត្រូវបានគេផ្តោតលើកម្រិតមួយចំនួនទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ វាត្រូវបានគេកែសំរួលបន្តិចបន្តួចនៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៨ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើង អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានអោយចាត់វិធានការដំបូងក្នុងការឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋថេរ។CASSEមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបច្ចេកទេសនៃមុខតំណែងទេពីព្រោះទាំងនេះផ្អែកលើគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយ។ ទីតាំង CASSE ដើមត្រូវបានចុះផ្សាយនៅទីនេះ ជាមួយនឹងការកែប្រែដែលអាចទទួលយកបាន។

Sign the position.