Podczs gdy:

1. Wzrost ekonomiczny, zdefiniowany w powszechnie przyjętych podręcznikach ekonomii, jest wzrostem producji i konsumpcji dóbr i usług i;

2. Wzrost ekonomiczny istnieje gdy wzrasta iloczyn liczby ludzi i konsumpcji na osobę i;

3. Wzrost eknonomiczny jest często i ogólnie określany przez wzrastający rzeczywisty dochód krajowy (GDP) i rzeczywisty dochód narodowy (GNP) i;

4. Wzrost ekonomiczny jest podstawowym i odwiecznym celem wielu społeczeństw i rządów, ale;

5. Według znanych prawa fizyki i ekologii, istnieje granica wzrostu ekonomicznego i;

6. Istnieje coraz więcej dowodów, że światowy wzrost gospodarczy ma ujemny wpływ na długofalowe dobro ekologiczne i społeczne…

Tak więc, stwierdzamy, że:

1. Istnieje podstawowy konflikt pomiędzy wzrostem ekonomicznym i ochroną środowiska (na przykład, zachowaniem różnorodności gatunków biologicznych, czystego powietrza i wody, stabilności atmosfery) i;

2. Istnieje podstawowy konflikt pomiędzy wzrostem ekonomicznym i usługami środowiska naturalnego, które są podstawą ludzkiej ekonomii (na przykład, zapylaniem roślin, rozkładem materii, regulacją klimatu) i;

3. Postęp technologiczny ma wiele pozytywnych i negatywnych skutków i nie można na ten postęp liczyć, aby załagodzić konflikt pomiędzy wzrostem ekonomicznym i długofalowym dobrem ekologicznym i społecznym i;

4. Wzrost ekonomiczny, mierzony przez wzrastający dochód krajowy, jest coraz niebezpieczniejszym i przestarzałym celem, zwłaszcza dla bogatych państw z powszechnym dobrobytem i;

5. Ekonomia stacjonarna (tzn. ekonomia z relatywnie stałym i słabo oscylującym iloczynem ludności i konsumpcji na osobę) jest cenną alternatywą dla ciągle rosnących ekonomii i staje się coraz lepszym celem w dużych, bogatych krajach i

6. Długofalowe przetrwanie ekonomii stacjonarnej wymaga, że jest ona wystarczająco mała, aby uniknąć zniszczenia zaopatrzenia w produkty naturalne i wytwarzane podczas nieoczekiwanych klęsk, takich jak susza i brak energii i;

7. Ekonomia stacjonarna nie wzbrania postępu ekonomicznego, który jest dynamicznym procesem, gdzie różne technologie mogą zyskiwać wpływy i względny wpływ różnych działów ekonomii może się zmieniać i;

8. Po ustanowieniu ekonomii stacjonarnej było by dobrze, aby bogate kraje pomagały innnym krajom przejść ze wzrostu ekonomicznego do ekonomii stacjonarnych, zaczynając od krajów, które obecnie mają wysoki poziom spożycia dobr na osobę i;

9. Dla wielu biednych krajów, zwiększenie spożycia na osobę (lub bardziej sprawiedliwe dzielenie bogactwa) jest ciągle ważnym celem.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *