Overwegende:

1) Economische groei, zoals gedefinieerd in de standaard economische tekstboeken, is een verhoging van de productie en consumptie van goederen en diensten, en;

2) Economische groei ontstaat wanneer er een toename is van het vermenigvuldigde product van de bevolkingsgrootte en de consumptie per capita, en;

3) De wereldeconomie groeit als een geïntegreerd geheel dat bestaat uit de landbouw-, winnings- productie-, en dienstensector, die toevoer van goederen behoeven en afval produceren, en;

4) Economische groei wordt vaak en in het algemeen aangeduid door een verhoging van het reële bruto binnenlands product (bbp) of het reële bruto nationaal product (BNP), en;

5) Economische groei was het eerste en blijvende doel van vele samenlevingen en de meeste regeringen, en;

6) Op basis van bestaande principes van de fysica en ecologie, is er een grens is aan de economische groei, en;

7) Er is toenemend bewijs dat de mondiale economische groei negatieve effecten heeft op ecologische en economische welvaart op lange termijn.

Daarom nemen we het standpunt dat:

1) Er een fundamenteel conflict tussen economische groei en bescherming van het milieu is (bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit, schone lucht en water, atmosferische stabiliteit), en;

2) Er een fundamenteel conflict bestaat tussen economische groei en de ecologische diensten ter ondersteuning van de menselijke economie (bijvoorbeeld bestuiving, klimaat regulering), en;

3) De technologische vooruitgang vele positieve en negatieve ecologische en economische effecten heeft gehad en we daar niet op kunnen rekenen om het conflict tussen economische groei en lange termijn ecologische en economische welvaart op te lossen, en;

4) De economische groei, zoals gemeten door een verhoging van het BBP, een steeds gevaarlijker en verouderd doel is, vooral in ontwikkelde landen met veel welvaart, en;

5) Een ‘steady state economie’, dat wil zeggen een economie met een relatief stabiel, licht fluctuerend product van de bevolkingsgrootte en consumptie per capita, een goed alternatief is voor een groeiende economie en een meer geschikt doel is geworden voor welvarende economieën, en;

6) De lange-termijn voortbestaan van een steady-state economie behoeft haar vestiging in een formaat klein genoeg dat vermindering van ecologische en economische draagkracht kan voorkomen, metname tijdens verwachte of onverwachte schokken aan de aanbodzijde zoals droogte en energie tekorten, en;

7) Een steady-state economie sluit economische ontwikkeling niet uit; een dynamisch, kwalitatief proces waarin verschillende technologieën kunnen worden toegepast en de relatieve rol van economische sectoren kunnen evolueren, en;

8) Na de oprichting van een steady-state economie, is het raadzaam dat welvarende landen andere landen helpen bewegen in de transitie van het doel van economische groei naar het doel van een steady-state economie, te beginnen met landen die momenteel genieten van een hoog niveau van consumptie per capita, en;

9) Voor veel landen met wijdverspreide armoede, blijft toenemende consumptie per capita (of, als alternatief, een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom) een geschikt doel.

Onderteken het standpunt

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *