Eftersom:

1) Ekonomisk tillväxt, som definierat i moderna ekonomiska läroböcker, är en ökning i produktion och konsumtion av varor och tjänster, och

2) Ekonomisk tillväxt inträffar då det sker en ökning av den multiplicerade produkten av befolkningsstorlek och personlig förbrukning, och

3) Den globala ekonomin tillväxer som en helhet bestående av jordbruks-, resurs-, produktions- och  servicesektorer som alla kräver tillgång till råmaterial och som alla producerar avfall, och

4) Ekonomisk tillväxt är generellt beskriven som en ökning av bruttonationalprodukten (BNP), och

5) Ekonomisk tillväxt har varit det huvudsakliga målet för många samhällen och dom flesta regeringar, och

6) Baserat på grundläggande fysiska och ekologiska principer finns det en begränsning på ekonomisk tillväxt, och

7) Det finns ökande bevis på att ekonomisk tillväxt har negativa influenser på långsiktig ekologisk och ekonomisk välfärd

Därför menar vi att:

1) Det finns en grundläggande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och bevarande av naturresurser  (som t.ex. biologisk mångfald, rent vatten och ren luft), och

2) Det finns en grundläggande konflikt mellan ekonomisk tillväxt och de ekologiska funktioner som den mänskliga ekonomin är baserad på (som t.ex. pollinering, nedbrytning och klimatreglering), och

3) Teknologiska framsteg har haft både positiva och negativa ekologiska och ekonomiska effekter och vi kan därför inte tillförlita oss på att teknologi kan lösa konflikten mellan ekonomisk tillväxt och långsiktig ekologisk och ekonomisk välfärd, och

4) Ekonomisk tillväxt,värderat och mätt med ökande av BNP, är ett farligt och anakronistisk mål, framför allt i rika länder med utbrett materiellt välstånd, och

5) En cke-tillväxtekonomi (d.v.s. en ekonomi med en stabil produkt av befolkningsstorlek och personlig förbrukning) är ett hållbart alternativ till en tillväxtekonomi och har blivit ett lämpligare mål för rika välfärdsnationer, och

6) Den långsiktiga hållbarheten av en icke-tillväxtekonomi kräver att den etableras i en tillräckligt liten skala, för att inte överskrida reducerad ekologisk och ekonomisk kapacitet vid väntade och oväntade katastroftillstånd vad gäller resurstillgång (som t.ex. vid torka eller energiunderskott), och

7) En icke-tillväxtekonomi utelämnar inte ekonomisk utveckling, d.v.s. en dynamisk process där olika teknologier tillämpas och där den relativa storleken av olika ekonomiska sektorer kan utvecklas, och

8) Efter ett etablerande av en icke-tillväxtekonomi, är det lämpligt för rika nationer att hjälpa andra nationer med en övergång från tillväxtekonomi som mål till icke-tillväxtekonomi som mål, med fokus på de nationer som har en högre konsumtion per kapita, och

9) För många länder med utbredd fattigdom är en ökning av personlig konsumtion (eller, alternativt, en omfördelning av ekonomisk välfärd) ett fortsatt lämpligt mål.

Sign the position.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *