Όπου:

 1. H οικονομική ανάπτυξη, όπως ορίζεται στα κλασικά οικονομικά βιβλία, ειναι η αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, και˙
 2. Οικονομική μεγέθυνση υπάρχει όταν αυξάνεται το γινόμενο του πληθυσμού  επί την κατά κεφαλήν κατανάλωση, και˙
 3. Η παγκόσμια οικονομία μεγεθύνεται ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο  που αποτελείται από τους τομείς της γεωργίας, εξόρυξης, μεταποίησης και υπηρεσιών όπου απαιτούν φυσικές εισροές και παράγουν απόβλητα, και˙
 4. Η οικονομική ανάπτυξη συνήθως ορίζεται από την  αύξηση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ή του πραγματικού Καθαρού Εθνικού Προϊόντος (ΚΕΠ), και˙
 5. Η οικονομική μεγέθυνση έχει αποτελέσει τον βασικό και διηνεκές στόχο των περισσοτέρων κοινωνιών και κυβερνήσεων, και˙
 6. Με βάση τις καθιερωμένες αρχές την φυσικής και της οικολογίας υπάρχει όριο στην ανάπτυξη, και˙
 7. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις αναφορικά με τις αρνητικές επιδράσεις που έχει η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στην μακροχρόνια οικολογική και οικονομική ευημερία

Επομένως, υποστηρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Υπάρχει θεμελιώδης σύγκρουση ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την περιβαλλοντική προστασία (π.χ. βιοποικιλότητα, καθαρός αέρας και νερό, ατμοσφαιρική σταθερότητα), και˙
 2. Υπάρχει θεμελιώδης σύγκρουση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις οικολογικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανθρώπινη οικονομία (π.χ γονιμοποίηση, αποσύνθεση, ρύθμιση του κλίματος), και˙
 3. Η τεχνολογική πρόοδος έχει πολλές θετικές και αρνητικές  επιδράσεις σε οικονομικό και οικολογικό επίπεδο και μάλλον δεν μπορεί να συμβιβάσει την σύγκρουση ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την μακροχρόνια οικολογική και οικονομική ευημερία, και˙
 4. Η οικονομική μεγέθυνση, οριζόμενη μέσα από την αύξηση του ΑΕΠ, αποτελεί ολοένα και περισσότερο επικίνδυνο και αναχρονιστικό στόχο, ιδιαίτερα στις πλούσιες χώρες με εκτεταμένη ευημερία, και˙
 5. Μια οικονομία σταθερής κατάστασης(η οποία είναι μια οικονομία με σχετικά σταθερό, ήπια κυμαινόμενο επίπεδο πληθυσμού και κατά κεφαλήν κατανάλωσης) αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και αποτελεί τον καταλληλότερο στόχο για τις μεγάλες, πλούσιες οικονομίες, και˙
 6. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα της οικονομίας σταθερής κατάστασης απαιτεί την προσαρμογή της σε ένα σχετικά μικρό μέγεθός τέτοιο ώστε να αποφύγει τις επιπτώσεις από μείωση της οικολογικής και οικονομικής ικανότητας κατά την διάρκεια- αναμενόμενων η μη- διαταραχών προσφοράς όπως ξηρασία και ενεργειακές ελλείψεις, και˙
 7. Η οικονομία σταθερής κατάστασης δεν αποκλείει οικονομική ανάπτυξη, μια δυναμική, ποιοτική διαδικασία κατά την οποία διαφορετικές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το σχετικό μέγεθος των οικονομικών τομέων μπορεί να εξελιχθεί, και˙
 8. Προκειμένου να καθιερωθεί μια οικονομία σταθερής κατάστασης, θα ήταν φρόνιμο τα πλούσια έθνη  να βοηθήσουν τα υπόλοιπα να μεταβούν από τον στόχο της οικονομικής μεγέθυνσης στον στόχο της οικονομίας σταθερής κατάστασης, ξεκινώντας από εκείνα τα έθνη που απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν κατανάλωσης, και˙
 9. Για πολλά έθνη, όπου υπάρχει εκτεταμένη φτώχεια, η αυξανόμενη κατά κεφαλήν κατανάλωση ( ή εναλλακτικά, η πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου), παραμένει ο καταλληλότερος στόχος.

Υπογράψτε τη θέση

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *