Vi ser at:

1) Økonomisk vekst, slik det defineres i gjengse lærebøker i økonomi, er en økning av produksjon og forbruk av varer og tjenester, og

2) Økonomisk vekst finner sted når produktet av antall mennesker og forbruk per person øker, og

3) Den globale økonomien vokser som et sammensatt hele bestående av jordbruks-, ressurs-, produksjons- og servicesektorene, som krever fysiske innsatsmidler og produserer avfall, og

4) Økonomisk vekst måles som regel ved økt brutto nasjonalprodukt (BNP), og

5) Økonomisk vekst har stadig vært det primære mål for de fleste samfunn og regjeringer, og

6) Basert på sentrale prinsipper i fysikken og økologien er det en grense for økonomisk vekst, og

7) Det er stadig flere indikasjoner på at global økonomisk vekst allerede har negative effekter på langsiktig økologisk og økonomisk velferd…

Derfor mener vi at:

1) Der er en fundamental konflikt mellom økonomisk vekst og natur- og miljøvern (for eksempel bevaring av biologisk mangfold, rent drikkevann og ren luft, klimastabilitet), og

2) Der er en fundamental konflikt mellom økonomisk vekst og opprettholdelsen av de økologiske tjenester som understøtter den menneskelige økonomien (for eksempel pollinering, nedbrytning, klimaregulering), og

3) Teknologiske fremskritt har hatt mange positive og negative økologiske og økonomiske effekter, og vi kan ikke stole på at teknologien kommer til å eliminere motsetningen mellom økonomisk vekst og langsiktig økologisk og økonomisk velferd, og

4) Økonomisk vekst, målt ved økt BNP, er et stadig mer anakronistisk og farlig mål, spesielt i rike land med utbredt velstand, og

5) En ikke-vekst økonomi (steady state økonomi; det vil si en økonomi med et relativt stabilt produkt av befolkningsstørrelse og forbruk per person) er et bærekraftig alternativ til en voksende økonomi, og er blitt et mer passende mål i rike land, og

6) Den langsiktige bærekraftigheten av en ikke-vekst økonomi krever at den er liten nok til at den ikke overskyter en redusert økologisk eller økonomisk kapasitet i tider med ventede eller uventede sjokk i ressurstilgangen (som en følge av f.eks. tørke, flom, eller et underskudd i energitilførselen), og

7) En ikke-vekst økonomi utelukker ikke økonomisk utvikling—en dynamisk og kvalitativ prosess hvor nye teknologier tas i bruk og den relative størrelsen av forskjellige sektorer kan utvikle seg over tid, og

8) Når man har fått til en ikke-vekst økonomi, bør rike land hjelpe andre nasjoner med overgangen fra økonomisk vekst som målsetning til en ikke-vekst økonomi; man bør begynne med de landene som allerede har et høyt nivå av personlig forbruk, og

9) For mange land med utbredt fattigdom er økt per capita forbruk (eller en mer rettferdig fordeling) fortsatt en passende målsetning.

Underskriv erklæringen.